Ga naar Content (druk op Enter) Ga naar Voettekst (druk op Enter)
It looks like you are in another country. Do you want to update your location?

Annuleringsbeleid

1. Informatie over je herroepingsrecht

Als consument heb je het volgende herroepingsrecht.

 

Recht op herroepingsinstructie

Herroepingsrecht

Je hebt het recht om deze overeenkomst binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen. 

De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag van inontvangstneming van de goederen door jou of door een door jou aangewezen derde die niet de vervoerder is (of vanaf de dag van inontvangstneming van het laatste artikel in geval van een overeenkomst voor meerdere artikelen die als onderdeel van één bestelling zijn besteld en afzonderlijk worden geleverd).

In geval van een overeenkomst voor de bezorging van goederen in verschillende gedeeltelijke zendingen of eenheden, bedraagt de herroepingstermijn veertien dagen vanaf de dag van inontvangstneming van de laatste gedeeltelijke zending of het laatste artikel door jou of door een door jou aangewezen derde die niet de vervoerder is.

Om je herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons daarvan op de hoogte stellen via het volgende adres

CYBEX online shop

Dornierstraße 9

49090 Osnabrück, 

Duitsland

service.be@cybex-online.com

door middel van een duidelijke verklaring (zoals een brief per post, fax of e-mail) met betrekking tot je beslissing om dit contract te herroepen. Je kunt gebruik maken van het onderstaande herroepingsformulier, maar dat is niet verplicht.

Om te voldoen aan de herroepingstermijn is het voldoende om de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het verstrijken van de herroepingstermijn te verzenden.

Gevolgen van herroeping

Als je dit contract herroept, moeten wij alle betalingen die wij van je hebben ontvangen, waaronder bezorgkosten (met uitzondering van extra kosten die voortvloeien uit het feit dat je een ander soort bezorging hebt gekozen dan de voordeligste standaardbezorging die wij aanbieden), zonder onnodige vertraging en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop wij de kennisgeving van je herroeping van dit contract hebben ontvangen, aan je terugbetalen. Tenzij uitdrukkelijk anders met je is overeengekomen, zullen wij voor een dergelijke terugbetaling hetzelfde betaalmiddel gebruiken dat je voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt. In geen enkel geval zal je een terugbetaling in rekening worden gebracht.

Wij kunnen een terugbetaling weigeren totdat wij de geretourneerde goederen hebben ontvangen of totdat je bewijs hebt geleverd dat je de goederen retour hebt gezonden, afhankelijk van wat het eerst plaatsvindt.

Je moet de goederen terugsturen of aan ons overhandigen zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan veertien dagen vanaf de dag dat je ons op de hoogte hebt gesteld van de herroeping van dit contract:

CYBEX online shop 

Dornierstraße 9 

49090 Osnabrück

Duitsland

De termijn wordt geacht te zijn nageleefd als je de goederen vóór het einde van de termijn van veertien dagen verzendt.

Indien de teruggezonden goederen binnen de Bondsrepubliek Duitsland worden verzonden, komen de kosten voor de retourzending van de goederen voor onze rekening. In alle andere gevallen komen de directe kosten voor de retourzending van de goederen voor jouw rekening. Bekijk ter referentie onze tabel met kosten.

Je bent alleen aansprakelijk voor eventueel waardeverlies van de goederen als dergelijk waardeverlies toe te schrijven is aan een behandeling van de goederen die niet noodzakelijk is voor het testen van de aard, de eigenschappen en het functioneren van de goederen.

Einde van de herroepingsinstructie

 

2. Uitsluiting van het herroepingsrecht:

Er bestaat geen herroepingsrecht voor de volgende contracten, tenzij de partijen anders overeengekomen zijn:

- Contracten betreffende de zending van goederen die niet geprefabriceerd zijn en waarvan de productie door de consument afzonderlijk wordt uitgekozen of bepaald, of die duidelijk op de individuele behoeften van de consument zijn aangepast;

- Contracten voor de zending van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden wanneer de verzegeling na de bezorging wordt verwijderd. 

 

3. Herroepingsformulier:

Indien je het contract wenst te herroepen, kun je dit formulier invullen en terugsturen naar::

CYBEX online shop 

Dornierstraße 9 

49090 Osnabrück

Duitsland

E-mail: service.be@cybex-online.com

 

Ik/Wij (*) herroep(en) hierbij het door mij/ons (*) gesloten contract voor de aankoop van de volgende goederen (*)

Besteld op (*)/ontvangen op (*)

Naam van de consument(en)

Adres van de consument(en)

Handtekening van de consument(en) (alleen in geval van een bericht op papier)

Datum

(*) doorhalen wat niet van toepassing is