Przejdź do Treści (wciśnij Enter) Przejdź do Stopki (wciśnij Enter)

Regulamin ogólny

Informacje dla klientòw oraz regulamin ogólny dla Polski

Spis treści

I. Partner umowny

II. Zakres i definicje

III. Zawarcie umowy zakupu

IV. Realizacja umowy kupna; realizacja płatności; dostawa

V. Postanowienia różne

 

I. Partner umowny

Państwa partnerem umownym w zakresie wszystkich dokonywanych z nami czynności prawnych objętych zakresem niniejszego Ogólnego regulaminu jest

CYBEX Retail GmbH

Riedingerstraße 18

95448 Bayreuth

Niemcy

 

Spółka ta jest wpisana do Rejestru Handlowego Sądu Rejonowego w Bayreuth (HRB 7278).

Nr VAT: DE815883540

Dyrektorzy generalni: Johannes Schlamminger

 

Telefon: +48 428813373

Faks: +49 (0)92178511-999

E-mail: service.pl@cybex-online.com

 

II. Zakres i definicje

(1) Niniejszy Regulamin ogólny dotyczy wszystkich produktów zamawianych przez Państwa za pośrednictwem witryny internetowej https://shop.cybex-online.com/ oraz wszystkich czynności prawnych dokonywanych między Państwem i CYBEX Retail GmbH za pośrednictwem tej witryny internetowej, która będzie w dalszej części zwana „Sklepem online CYBEX”.

(2) Nasz Sklep online Cybex jest przeznaczony wyłącznie dla konsumentów.

(3) Składając zamówienie w Sklepie online CYBEX potwierdzają Państwo, że są Państwo w wieku wymaganym na mocy przepisów prawa Państwa kraju do zawierania wiążących umów.

 

III. Zawarcie umowy zakupu

1. Składanie zamówień i etapy zawierania umowy

(1) Prezentacja produktów w Sklepie online CYBEX nie stanowi z naszej strony wiążącej oferty do zawarcia umowy kupna. Stanowi ona jedynie zachętę do złożenia przez Państwa wiążącej oferty kupna.

(2) Przed złożeniem pierwszego zamówienia mogą Państwo zarejestrować się jako nowy klient. Mogą Państwo zarejestrować się również w późniejszym terminie. Zamówienie można także złożyć bez rejestracji, tj. jako gość.

Obowiązkowe dane, które trzeba podać w ramach procesu rejestracji albo składania zamówienia, należy podać zgodnie z prawdą. W przypadku dobrowolnego podawania dalszych informacji, wszystkie tego rodzaju informacje również muszą być zgodne z prawdą.

(3) Aktywowanie przycisku „Dodaj do koszyka” umożliwia dodanie wybranych towarów do wirtualnego koszyka na zakupy, nie powodując powstania żadnego zobowiązania. Zawartość koszyka na zakupy można przeglądać, naciskając przycisk koszyka na zakupy. Można również zmienić liczbę przedmiotów umieszczonych w koszyku na zakupy oraz usuwać przedmioty z koszyka.

(4) Po naciśnięciu przycisku „Przejdź do kasy” poprosimy Państwa o podanie danych osobowych oraz wybranie metody płatności i formy wysyłki, chyba że podczas rejestracji podali Państwo już część tych informacji. Przed złożeniem oferty kupna treść zamówienia oraz dane zamówienia zostaną wyświetlone w podsumowaniu.

Prosimy dokładnie sprawdzić wyświetlone podsumowanie. W razie potrzeby można sprostować albo zmienić podane informacje. Można również przerwać proces składania zamówienia w dowolnym momencie, np. naciskając przycisk „Wróć do koszyka” albo klikając logo CYBEX umieszczone w nagłówku witryny.

(5) Naciśnięcie przycisku „Kup teraz” oznacza przesłanie nam swojego zamówienia i złożenie wiążącej oferty zawarcia umowy sprzedaży dotyczącej towarów umieszczonych w koszyku.

2. Przyjęcie, potwierdzenie zawarcia umowy oraz inne wymogi dotyczące umowy

(1) Po przyjęciu Państwa zamówienia bez zbędnej zwłoki wyślemy Państwu wiadomość e-mail potwierdzającą przyjęcie zamówienia oraz zawierającą jego szczegóły (potwierdzenie przyjęcia). To potwierdzenie przyjęcia nie stanowi jeszcze przyjęcia złożonej oferty kupna.

(2) Otrzymają Państwo powiadomienie e-mail o wysyłce zamówionych towarów gdy tylko zostaną one przekazane firmie transportowej (potwierdzenie wysyłki). Jeżeli wyraźnie nie wskażemy inaczej, potwierdzenie wysyłki stanowi również wiążące nas przyjęcie złożonej przez Państwa oferty kupna.

3. Informacje dotyczące przysługującego Państwu prawa do odstąpienia

(1) Konsumentom przysługuje następujące prawo do odstąpienia.

 

Instrukcje dotyczące skorzystania z prawa do odstąpienia

Prawo do odstąpienia

Mają Państwo prawo odstąpić od tej umowy w ciągu czternastu dni bez podawania powodów.

Okres na odstąpienie wynosi czternaście dni od wejścia w posiadanie towarów przez Państwa albo osobę trzecią wyznaczoną przez Państwa, która nie jest przewoźnikiem (albo od dnia wejścia w posiadanie ostatniego przedmiotu w przypadku gdy umowa dotycząca kilku przedmiotów objętych jednym zamówieniem będzie realizowana w postaci oddzielnych dostaw).

W przypadku umowy na dostawę towarów realizowanej w postaci kilku wysyłek częściowych czternastodniowy okres na odstąpienie liczy się od dnia wejścia przez Państwa albo osobę trzecią przez Państwa wyznaczoną, która nie jest przewoźnikiem, w posiadanie ostatniej przesyłki częściowej albo ostatniego przedmiotu.

W celu skorzystania z prawa do odstąpienia, należy wysłać nam powiadomienie na następujący adres

CYBEX Online Shop

Dornierstraße 9

49090 Osnabrück,

Niemcy

service.pl@cybex-online.com

zamieszczając jednoznaczne stwierdzenie (na przykład w formie pisma wysłanego pocztą, faksem albo pocztą elektroniczną) o podjętej decyzji o odstąpieniu od tej umowy. Mogą Państwo skorzystać z zamieszczonego poniżej formularza odstąpienia, nie jest to jednak obowiązkowe.

Okres na odstąpienie uznaje się za dochowany w przypadku nadania powiadomienia o skorzystaniu z prawa do odstąpienia przed upływem okresu na odstąpienie.

Skutki odstąpienia

Jeżeli odstąpią Państwo od umowy, będziemy musieli zwrócić Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybrania przez Państwa innej formy dostawy niż najtańsza oferowana przez nas dostawa standardowa) bez zbędnej zwłoki i nie później niż czternaście dni od dnia, w którym otrzymamy Państwa powiadomienie o odstąpieniu od umowy. Jeżeli nie ustalimy z Państwem wyraźnie inaczej, środki zwrócimy korzystając z tej samej metody płatności co zastosowana w przypadku wyjściowej transakcji; w żadnym wypadku nie poniosą Państwo żadnych kosztów zwrotu.

Możemy odmówić zwrotu środków do czasu otrzymania zwróconych towarów albo do czasu przekazania potwierdzenia nadania zwrotu towarów, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Muszą Państwo zwrócić albo przekazać nam towary bez zbędnej zwłoki i nie później niż w ciągu czternastu dni od dnia powiadomienia nas o odstąpieniu od umowy:

CYBEX Online Shop

Dornierstraße 9

49090 Osnabrück

Niemcy

Termin uznaje się za dochowany w przypadku nadania towarów przed upływem czternastodniowego okresu.

Jeżeli zwracane towary będą wysyłane na terenie Republiki Federalnej Niemiec, również pokryjemy koszty zwrotu. We wszystkich pozostałych przypadkach bezpośredni koszt zwrotu towarów musi zostać pokryty przez Państwa. Zachęcamy do zapoznania się z naszym cennikiem.

Ponoszą Państwo odpowiedzialność za ewentualną utratę wartości towarów jedynie w przypadku, gdy taka utrata wartości wynika z postępowania z towarami, które nie jest konieczne do przetestowania ich charakteru, właściwości czy funkcji.

Koniec instrukcji dotyczących skorzystania z prawa do odstąpienia

 

(2) Wyłączenie prawa do odstąpienia:

Prawo do odstąpienia może nie przysługiwać w przypadku następujących umów, chyba że strony uzgodniły inaczej:

- umowy dotyczące dostawy towarów, które nie są prefabrykowane i których wytwarzanie podlega indywidualnemu wyborowi i wytycznym konsumenta albo takich, które są dostosowane do indywidualnych potrzeb konsumenta;

- umowy na dostawę zapieczętowanych towarów, które po rozpieczętowaniu po dostawie nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia albo ze względów higienicznych.

 

(3) Formularz odstąpienia:

(Jeżeli chcą Państwo odstąpić od umowy, prosimy wypełnić ten formularz i odesłać go na adres:

CYBEX Online Shop

Dornierstraße 9

49090 Osnabrück

Niemcy

e-mail: service.pl@cybex-online.com

 

Ja/My (*) niniejszym odstępuję/odstępujemy od umowy zawartej przeze mnie/przez nas (*) w przedmiocie zakupu następujących towarów (*)

Zamówienie złożone dnia (*)/otrzymane dnia (*)

Imię i nazwisko konsumenta/konsumentów

Adres konsumenta/konsumentów

Podpis konsumenta/konsumentów (tylko w przypadku korespondencji papierowej)

Data

(*) usunąć w stosownych przypadkach

 

4. Dodatkowe dobrowolne prawo zwrotu

(1) Oprócz ustawowego prawa do odstąpienia od umowy, przyznajemy Państwu dobrowolnie prawo do zwrotu w ciągu łącznie 30 dni. Okres ten rozpoczyna się od dnia odbioru towarów.

W ciągu 30 dni mogą Państwo unieważnić umowę (nawet po upływie czternastodniowego okresu na odstąpienie), zwracając nam towary. Nie dotyczy to towarów, które są wyłączone z zakresu ustawowego prawa do odstąpienia od umowy.

W celu skorzystania z prawa do zwrotu, towary muszą być kompletne, umieszczone w oryginalnym opakowaniu oraz nie mogą być używane ani zniszczone. Nie wolno uszkadzać ani otwierać żadnych zamknięć na towarach. Uznaje się, że dotrzymano tego terminu w przypadku wysłania towarów na czas.

Towary należy zwracać na adres:

CYBEX Online Shop

Dornierstraße 9

49090 Osnabrück

Niemcy

Jeżeli towary zostaną zwrócone nam w ramach przyznawanego dobrowolnie prawa do zwrotu, zwrócimy Państwu zapłaconą cenę zakupu po otrzymaniu zwracanych towarów. Jeżeli zwracane towary będą wysyłane na terenie Republiki Federalnej Niemiec, pokryjemy koszty zwrotu.

(2) Tego rodzaju przyznawane dobrowolnie prawo do zwrotu nie wpływa na przysługujące Państwu ustawowe prawo do odstąpienia od umowy oraz inne prawa.

5. Informacje dodatkowe

(1) Przechowujemy treść umowy związanej ze złożonymi zamówieniami, do której mogą Państwo uzyskać dostęp po zakończeniu procesu składania zamówienia. Mogą Państwo również wydrukować informacje dotyczące swojego zamówienia po jego złożeniu. Po potwierdzeniu przez nas otrzymania zamówienia, ale nie później niż w momencie dostawy towarów, przekażemy Państwu również treść umowy w formie tekstowej (wiadomość e-mail albo egzemplarz drukowany).

(2) Niniejszy Regulamin ogólny może być przeglądany, zapisywany i drukowany w dowolnym momencie ze Sklepu online CYBEX za pośrednictwem łącza „Regulamin”.

(3) Umowa zostanie zawarta i będzie realizowana w języku angielskim.

 

IV. Realizacja umowy kupna; realizacja płatności; dostawa

1. Ceny i koszty wysyłki; oferty specjalne; dostępność; ograniczenia dostawy

(1) Podawane przez nas ceny uwzględniają określony w przepisach ustawowych podatek od towarów i usług obowiązujący w momencie składania zamówienia.

(2) Naliczamy zryczałtowany koszt wysyłki. Koszt wysyłki standardowej na terenie Niemiec wynosi 7,90 EUR. W przypadku wszystkich innych państw członkowskich UE, do których dostarczamy nasze towary, obowiązuje zryczałtowany koszt dostawy w kwocie 9,90 EUR.

Koszty dostawy zostaną Państwu jednoznacznie podane ponownie na ostatniej stronie ze szczegółowymi informacjami o produkcie (w stosownych przypadkach za pośrednictwem hiperłącza).

(3) Należy pamiętać, że oferty specjalne jesteśmy w stanie prezentować zazwyczaj tylko przez ograniczony czas. Towary wyświetlane w Sklepie online CYBEX mają różną dostępność. Dostępność produktu może również zależeć od specyfikacji (na przykład rozmiaru albo koloru). Jeżeli produkt jest niedostępny, zostanie to wskazane w odnośnej informacji o produkcie.

Jeżeli po otrzymaniu Państwa zamówienia okaże się, że zamówione towary są tymczasowo niedostępne, powiadomimy Państwa o tym w potwierdzeniu otrzymania zamówienia bez zbędnej zwłoki albo skontaktujemy się z Państwem (np. w dodatkowej wiadomości e-mail). Jeżeli towary są trwale niedostępne, nie będziemy mogli przyjąć Państwa zamówienia i w takim przypadku nie dojdzie do zawarcia umowy.

2. Metody płatności oraz terminy płatności

(1) Płatność z tytułu towarów należy uiścić, korzystając z jednej z podanych poniżej metod płatności. Zastrzegamy sobie jednakże prawo do nieudostępniania konkretnych metod płatności w indywidualnych przypadkach.

Karta kredytowa: Przy płatności kartą kredytową kwota zostanie z niej pobrana w momencie wysyłki towarów. Akceptujemy karty American Express, VISA, i Mastercard.

PayPal: Żeby móc płacić za pośrednictwem usługi płatności online PayPal konieczne jest posiadanie konta PayPal. W przypadku wybrania tej metody płatności zostaną Państwo przekierowani na stronę PayPal w celu dokonania płatności. Kwota zostanie pobrana w momencie wysyłki towarów.

Apple Pay: Apple Pay to metoda płatności oferowana przez spółkę Apple Inc. W celu skorzystania z Apple Pay należy aktywować funkcję Apple Pay (np. na iPhonie), potwierdzić swoją tożsamość, podając dane dostępowe oraz potwierdzić zlecenie płatności. Kwota zostanie pobrana w momencie wysyłki towarów.

Kupon prezentowy: Kupony prezentowe oraz odpowiednie powiązane z nimi salda środków mogą być realizowane tylko przed zakończeniem procesu składania zamówienia. Nie można ich wykorzystać po zakończeniu procesu składania zamówienia. Saldo środków na kuponie prezentowym nie może zostać wypłacone w gotówce, a środki te są nieoprocentowane.

(2) Niezależnie od wybranej metody płatności, otrzymają Państwo fakturę najpóźniej wraz z dostawą towarów. Jeżeli adres do faktury różni się od adresu do dostawy, wyślemy fakturę pocztą na adres do faktury albo pocztą elektroniczną na podany przez Państwa adres.

3. Czas dostawy; wysyłka i przeniesienie ryzyka; dostawy częściowe; zwłoka

(1) Czasy dostawy podane w tabeli dostępnej w Sklepie online CYBEX dotyczą dostaw na terenie Niemiec i przyjmuje się, że bieg podanego terminu rozpoczyna się w momencie wiążącego przyjęcia przez nas Państwa oferty kupna.

Informacje o czasie realizacji dotyczące dostaw do innych krajów również podano w tabeli.

(2) Dostawy będą realizowane na adres dostawy wskazany przez Państwa. Wysyłki będą realizowane przez odpowiednią firmę transportową. Ryzyko przypadkowej utraty zamówionych towarów przechodzi na Państwa w momencie przekazania towarów Państwu albo Państwa upoważnionemu przedstawicielowi albo jeżeli odmówią Państwo przyjęcia towarów.

(3) Będziemy uprawnieni do realizacji dostaw częściowych, jeżeli skorzystanie z nich będzie dla Państwa uzasadnione. W przypadku realizacji dostaw częściowych wszelkie dodatkowe koszty wysyłki zostaną pokryte przez nas.

(4) W przypadku zwłoki w płatności po Państwa stronie, zastrzegamy sobie prawo naliczania Państwu ustawowych odsetek za zwłokę. Zastrzegamy sobie również prawo dochodzenia pokrycia dodatkowych strat wynikających z takiej zwłoki.

4. Zatrzymanie tytułu prawnego; potrącenie i zatrzymanie

(1) Towary pozostają naszą własnością do momentu opłacenia całej kwoty ujętej na fakturze.

(2) Prawo zatrzymania przysługuje tylko w przypadku roszczeń opartych na tym samym stosunku umownym.

5. Prawa przysługujące Państwu w związku z wadami

Wszystkie towary będziemy dostarczać wolne od wad. W przypadku uszkodzenia towarów albo jeżeli będą one wykazywać inną wadę (np. dostawa będzie niekompletna), będą Państwo uprawnieni do skorzystania z praw ustawowych wynikających z przepisów polskiego prawa dotyczących naszej odpowiedzialności za wady („rękojmia”).

6. Odpowiedzialność i ograniczenie odpowiedzialności

(1) Bez uszczerbku dla przepisów ustawowych regulujących kwestie odpowiedzialności, ponosimy wobec Państwa nieograniczoną odpowiedzialność w przypadku zawinionego działania (w tym umyślnego nieprawidłowego działania) albo rażącego niedbalstwa, w przypadku wynikającego z zaniedbania albo umyślnego spowodowania zagrożenia życia czy też uszczerbku na zdrowiu, na podstawie zobowiązań gwarancyjnych (jeżeli nie określono inaczej) oraz na podstawie bezwzględnej odpowiedzialności, takiej jak na przykład wynikająca z przepisów regulujących odpowiedzialność za produkt.

 

V. Postanowienia różne

1. Procedura składania reklamacji

W przypadku niezadowolenia z naszych usług albo produktów mają Państwo prawo złożyć reklamację. Reklamację można złożyć u nas pocztą elektroniczną, za pośrednictwem formularza kontaktowego, telefonicznie bądź na piśmie. Reklamację można złożyć bezpłatnie i nie wpływa ona na przysługujące Państwu ogólne prawo dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

W celu przyspieszenia obsługi Państwa reklamacji, zalecamy uwzględnienie w niej [Państwa danych osobowych (imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, telefon kontaktowy), numeru zamówienia, informacji o miejscu zakupu oraz wyjaśnienia przyczyny składania reklamacji; zaleca się, aby w możliwym zakresie reklamacje dotyczące wad produktu zawierały zdjęcie odnośnych wad].

Przekażemy Państwu odpowiedź w ciągu 30 dni na trwałym nośniku (na piśmie albo w wiadomości e-mail). Jeżeli nie udzielimy odpowiedzi w ciągu 30 dni, reklamację uznaje się za przyjętą.

2. Informacja dotycząca alternatywnych metod rozstrzygania sporów w sprawach konsumenckich

Nie ma obowiązku ani gotowości do udziału w postępowaniu dotyczącym rozstrzygania sporów przed polubownym sądem konsumenckim.

Informacje Komisji Europejskiej o rozwiązywaniu sporów online: www.ec.europa.eu/consumers/odr.
 

Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów konsumenckich zgodnie z procedurą Internetowego Rozstrzygania Sporów opracowaną przez Komisję Europejską dostępną na stronie internetowej:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL.

Konsument ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami stron internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

        http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

        http://polubowne.uokik.gov.pl/rejestr,5,pl.html

Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod następującym adresem:

https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

W Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa Punkt kontaktowy, który udziela informacji dotyczących polubownych postępowań. Punkt Kontaktowy ds. ADR/ODR (informacje o podmiotach ADR, pomoc w wypełnianiu wniosków), Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa, Tel. 22 55 60 332, 22 55 60 333, E-mail: kontakt.adr@uokik.gov.pl.