Przejdź do Treści (wciśnij Enter) Przejdź do Stopki (wciśnij Enter)
It looks like you are in another country. Do you want to update your location?

Warunku Rezygnacji

1. Informacje dotyczące przysługującego Państwu prawa do odstąpienia

Konsumentom przysługuje następujące prawo do odstąpienia.

 

Instrukcje dotyczące skorzystania z prawa do odstąpienia

Prawo do odstąpienia

Mają Państwo prawo odstąpić od tej umowy w ciągu czternastu dni bez podawania powodów.

Okres na odstąpienie wynosi czternaście dni od wejścia w posiadanie towarów przez Państwa albo osobę trzecią wyznaczoną przez Państwa, która nie jest przewoźnikiem (albo od dnia wejścia w posiadanie ostatniego przedmiotu w przypadku gdy umowa dotycząca kilku przedmiotów objętych jednym zamówieniem będzie realizowana w postaci oddzielnych dostaw).

W przypadku umowy na dostawę towarów realizowanej w postaci kilku wysyłek częściowych czternastodniowy okres na odstąpienie liczy się od dnia wejścia przez Państwa albo osobę trzecią przez Państwa wyznaczoną, która nie jest przewoźnikiem, w posiadanie ostatniej przesyłki częściowej albo ostatniego przedmiotu.

W celu skorzystania z prawa do odstąpienia, należy wysłać nam powiadomienie na następujący adres

CYBEX Online Shop

Dornierstraße 9

49090 Osnabrück,

Niemcy

service.pl@cybex-online.com

zamieszczając jednoznaczne stwierdzenie (na przykład w formie pisma wysłanego pocztą, faksem albo pocztą elektroniczną) o podjętej decyzji o odstąpieniu od tej umowy. Mogą Państwo skorzystać z zamieszczonego poniżej formularza odstąpienia, nie jest to jednak obowiązkowe.

Okres na odstąpienie uznaje się za dochowany w przypadku nadania powiadomienia o skorzystaniu z prawa do odstąpienia przed upływem okresu na odstąpienie.

Skutki odstąpienia

Jeżeli odstąpią Państwo od umowy, będziemy musieli zwrócić Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybrania przez Państwa innej formy dostawy niż najtańsza oferowana przez nas dostawa standardowa) bez zbędnej zwłoki i nie później niż czternaście dni od dnia, w którym otrzymamy Państwa powiadomienie o odstąpieniu od umowy. Jeżeli nie ustalimy z Państwem wyraźnie inaczej, środki zwrócimy korzystając z tej samej metody płatności co zastosowana w przypadku wyjściowej transakcji; w żadnym wypadku nie poniosą Państwo żadnych kosztów zwrotu.

Możemy odmówić zwrotu środków do czasu otrzymania zwróconych towarów albo do czasu przekazania potwierdzenia nadania zwrotu towarów, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Muszą Państwo zwrócić albo przekazać nam towary bez zbędnej zwłoki i nie później niż w ciągu czternastu dni od dnia powiadomienia nas o odstąpieniu od umowy:

CYBEX Online Shop

Dornierstraße 9

49090 Osnabrück

Niemcy

Termin uznaje się za dochowany w przypadku nadania towarów przed upływem czternastodniowego okresu.

Jeżeli zwracane towary będą wysyłane na terenie Republiki Federalnej Niemiec, również pokryjemy koszty zwrotu. We wszystkich pozostałych przypadkach bezpośredni koszt zwrotu towarów musi zostać pokryty przez Państwa. Zachęcamy do zapoznania się z naszym cennikiem.

Ponoszą Państwo odpowiedzialność za ewentualną utratę wartości towarów jedynie w przypadku, gdy taka utrata wartości wynika z postępowania z towarami, które nie jest konieczne do przetestowania ich charakteru, właściwości czy funkcji.

Koniec instrukcji dotyczących skorzystania z prawa do odstąpienia

 

2. Wyłączenie prawa do odstąpienia:

Prawo do odstąpienia może nie przysługiwać w przypadku następujących umów, chyba że strony uzgodniły inaczej:

- umowy dotyczące dostawy towarów, które nie są prefabrykowane i których wytwarzanie podlega indywidualnemu wyborowi i wytycznym konsumenta albo takich, które są dostosowane do indywidualnych potrzeb konsumenta;

- umowy na dostawę zapieczętowanych towarów, które po rozpieczętowaniu po dostawie nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia albo ze względów higienicznych.

 

3. Formularz odstąpienia:

(Jeżeli chcą Państwo odstąpić od umowy, prosimy wypełnić ten formularz i odesłać go na adres:

CYBEX Online Shop

Dornierstraße 9

49090 Osnabrück

Niemcy

e-mail: service.pl@cybex-online.com

 

Ja/My (*) niniejszym odstępuję/odstępujemy od umowy zawartej przeze mnie/przez nas (*) w przedmiocie zakupu następujących towarów (*)

Zamówienie złożone dnia (*)/otrzymane dnia (*)

Imię i nazwisko konsumenta/konsumentów

Adres konsumenta/konsumentów

Podpis konsumenta/konsumentów (tylko w przypadku korespondencji papierowej)

Data

(*) usunąć w stosownych przypadkach