Skip to Content (Press Enter) Skip to Footer (Press Enter)
It looks like you are in another country. Do you want to update your location?

Please find English version further down here.

 

Politica de revocare

1. Informații despre dreptul dvs. de revocare

În calitate de consumator, aveți următorul drept de revocare.

 

Instrucțiune privind dreptul de revocare

Dreptul de revocare

Aveți dreptul de a revoca acest contract în termen de paisprezece zile, fără a oferi vreun motiv. 

Perioada de revocare este de paisprezece zile de la data preluării în posesie a bunurilor de către dvs. sau de către o terță parte desemnată de către dvs., care nu este transportatorul (sau din ziua preluării în posesie a ultimului articol în eventualitatea unui contract pentru mai multe articole comandate în cadrul unei singure comenzi și livrate separat).

În eventualitatea unui contract pentru livrarea de bunuri în mai multe expedieri parțiale sau unități, perioada de revocare este de paisprezece zile de la data preluării în posesie a ultimei expedieri parțiale sau a ultimului articol de către dvs. sau de către o terță parte desemnată de către dvs., care nu este transportatorul.

Pentru a vă exercita dreptul de revocare, trebuie să ne anunțați la următoarea adresă 

Magazinul on-line CYBEX

Dornierstraße 9

49090 Osnabrück, 

Germania

service.ro@cybex-online.com

printr-o declarație clară (cum ar fi o scrisoare trimisă prin poștă, fax sau e-mail) a deciziei dvs. de a revoca acest contract. Puteți utiliza formularul de revocare de mai jos, care nu este însă obligatoriu.

Pentru respectarea perioadei de revocare, va fi suficientă trimiterea notificării privind exercitarea dreptului de revocare înainte de expirarea perioadei de revocare.

Consecințele revocării

În cazul în care revocați acest contract, va trebui să vă rambursăm toate plățile primite de la dvs., inclusiv costurile de livrare (cu excepția costurilor suplimentare rezultate din faptul că ați ales un tip diferit de livrare decât cel de livrare standard cel mai puțin costisitoare, oferit de noi), fără întârzieri nejustificate și în cel mult paisprezece zile de la data la care primim notificarea revocării dvs. a acestui contract. Cu excepția cazului în care convenim altfel în mod expres cu dvs., vom utiliza același mijloc de plată pe care l-ați utilizat dvs. pentru tranzacția inițială pentru orice asemenea rambursare; în niciun caz nu vi se va percepe vreo taxă pentru rambursare.

Putem refuza o rambursare până în momentul în care primim bunurile returnate sau până în momentul în care dvs. furnizați dovada că ați returnat bunurile, oricare dintre acestea survine mai devreme.

Trebuie să ne returnați sau să ne predați bunurile fără întârzieri nejustificate și, în orice caz, în cel mult paisprezece zile de la data la care ne-ați anunțat despre revocarea acestui contract:

Magazinul on-line CYBEX 

Dornierstraße 9 

49090 Osnabrück

Germania

Termenul limită este considerat respectat dacă expediați bunurile înainte de sfârșitul perioadei de paisprezece zile.

Dacă bunurile returnate sunt expediate în Republica Federală Germania, costurile de returnare a bunurilor vor fi suportate de noi. În toate celelalte cazuri, costurile directe ale returnării bunurilor vor trebui suportate de către dvs. Consultați tabelul nostru de costuri pentru referință.

Veți răspunde pentru orice pierdere de valoare a bunurilor numai dacă respectiva pierdere de valoare se datorează manipulării bunurilor care nu este necesară pentru testarea naturii, proprietăților și funcționării bunurilor.

Sfârșitul instrucțiunii privind revocarea

 

2. Excluderea dreptului de revocare:

Dreptul de revocare nu există pentru următoarele contracte, cu excepția cazului în care părțile au convenit altfel:

- contracte pentru furnizarea de bunuri care nu sunt prefabricate și a căror producție este reglementată de o selecție sau determinare individuală de către consumator sau care sunt adaptate în mod clar nevoilor individuale ale consumatorului;

- contracte pentru livrarea bunurilor sigilate care nu sunt adecvate pentru returnare din motive care țin de protecția sănătății sau igienă, dacă sigiliul acestora a fost îndepărtat după livrare.

 

3. Formularul de revocare:

(Dacă doriți să revocați contractul, vă rugăm să completați acest formular și să îl trimiteți înapoi la:

Magazinul on-line CYBEX 

Dornierstraße 9 

49090 Osnabrück

Germania

e-mail: service.ro@cybex-online.com

 

Prin prezenta, eu/noi (*) revoc/revocăm contractul încheiat de mine/noi (*) pentru cumpărarea următoarelor bunuri (*)

Comandate în data de (*)/primite în data de (*)

Numele consumatorului (consumatorilor)

Adresa consumatorului (consumatorilor)

Semnătura consumatorului (consumatorilor) (numai în cazul comunicării pe suport hârtie)

Data

(*) ștergeți după caz

 

 

 

 

Cancellation Policy

1. Information about your right of revocation

As a consumer, you have the following right of revocation.

 

Right of revocation instruction

Right of revocation

You have the right to revoke this contract within fourteen days without giving reasons. 

The revocation period is fourteen days from the day of taking possession of the goods by you or by a third party designated by you, who is not the carrier (or from the day of taking possession of the last item in the event of a contract for several items ordered as part of a single order and delivered separately).

In the event of a contract for the delivery of goods in several partial shipments or units, the revocation period is fourteen days from the day of taking possession of the last partial shipment or the last item by you or by a third party designated by you, who is not the carrier.

To exercise your right of revocation, you must notify us at the following address

CYBEX Online Shop

Dornierstraße 9

49090 Osnabrück, 

Germany

service.ro@cybex-online.com

by way of a clear statement (such as a letter sent by post, fax or e-mail) of your decision to revoke this contract. You may use the revocation form below, which is, however, not mandatory.

For compliance with the revocation period, it will be sufficient to send the notification of exercising of the right of revocation prior to the end of the revocation period.

Consequences of revocation

If you revoke this contract, we will have to reimburse you for all payments received from you, including delivery costs (with the exception of additional costs resulting from the fact that you have chosen a different type of delivery than the most inexpensive standard delivery offered by us), without undue delay and at the latest within fourteen days from the day on which we receive notification of your revocation of this contract. Unless expressly agreed otherwise with you, we will use the same means of payment that you used for the original transaction for any such refund; in no event will you be charged for any refund.

We may refuse a refund until we have received the returned goods or until you have provided proof that you have returned the goods, whichever is earlier.

You must return or hand over the goods to us without undue delay and in any event not later than within fourteen days from the day you have notified us of the revocation of this contract:

CYBEX Online Shop 

Dornierstraße 9 

49090 Osnabrück

Germany

The deadline is considered observed if you dispatch the goods prior to the end of the fourteen-day period.

If the returned goods are shipped within the Federal Republic of Germany, the costs of returning the goods will be borne by us. In all other events, the direct costs of returning the goods will have to be borne by you. View our table of costs for reference.

You will only be liable for any loss of value of the goods if such loss of value is due to handling of the goods which is not necessary for testing the nature, properties and functioning of the goods.

End of the revocation instruction

 

2. Exclusion of the right of revocation:

A right of revocation does not exist for the following contracts, unless the parties have agreed otherwise:

- contracts for the supply of goods which are not prefabricated and the production of which is governed by an individual selection or determination by the consumer or which are clearly tailored to the consumer’s individual needs;

- contracts for the delivery of sealed goods that are not suitable for return on grounds of health protection or hygiene if their seal has been removed after delivery.

 

3. Revocation form:

If you want to revoke the contract, please fill out this form and return it to:

CYBEX Online Shop 

Dornierstraße 9 

49090 Osnabrück

Germany

Email: service.ro@cybex-online.com

 

I/We (*) hereby revoke the contract concluded by me/us (*) for the purchase of the following goods (*)

Ordered on (*)/received on (*)

Name of the consumer(s)

Address of the consumer(s)

Signature of the consumer(s) (only in case of communication on paper)

Date

(*) delete as applicable