Skip to Content (Press Enter) Skip to Footer (Press Enter)

Please find English version further down here.

 

Avbestillingsregler

1. Informasjon om angreretten din

Som forbruker har du følgende angrerett.

 

Instruksjon om angrerett

Angrerett

Du har rett til å angre på denne kontrakten innen fjorten dager uten å oppgi grunner. 

Angrefristen er fjorten dager fra den dagen du eller en tredjepart utpekt av deg, som ikke er transportøren, tar varene i sin besittelse (eller fra den dagen du overtar besittelsen av det siste elementet når kontrakten dreier seg om flere elementer som bestilles som del av en enkelt bestilling og leveres separat).

Hvis kontrakten dreier seg om levering av varer i flere delforsendelser eller enheter, er angrefristen fjorten dager fra den dagen du eller en tredjepart utpekt av deg, som ikke er transportøren, overtar besittelsen av den siste delforsendelsen eller det siste elementet.

For å utøve angreretten din, må du varsle oss på følgende adresse 

CYBEX Online Shop

Dornierstrasse 9

49090 Osnabrück, 

Tyskland

service.no@cybex-online.com

ved hjelp av en tydelig erklæring (som et brev sendt via post, faks eller e-post) om din beslutning om ar du angrer på denne kontrakten. Du kan bruke angreskjemaet nedenfor, men dette er ikke obligatorisk.

For overholdelse av angrefristen vil det være tilstrekkelig å sende varsel om utøvelse av angreretten før angrefristen er over.

Konsekvenser av at du angrer

Hvis du angrer på denne kontrakten, må vi refundere deg for alle betalinger mottatt fra deg, inkludert leveringskostnader (med unntak av ekstra kostnader som følge av at du har valgt en annen type levering enn den rimeligste standardleveransen som tilbys av oss), uten unødig forsinkelse og senest innen fjorten dager fra dagen da vi mottar varsel om at du angrer på denne kontrakten. Med mindre noe annet er uttrykkelig avtalt med deg, vil vi bruke samme betalingsmåte som du brukte for den opprinnelige transaksjonen for slik refusjon; du vil ikke under noen omstendigheter bli belastet for eventuell refusjon.

Vi kan nekte en refusjon før vi har mottatt de returnerte varene eller til du har fremskaffet bevis på at du har returnert varene, avhengig av hva som kommer først.

Du må returnere eller levere varene til oss uten unødig forsinkelse og i alle tilfeller ikke senere enn fjorten dager fra dagen du har varslet oss om at du angrer på denne kontrakten:

CYBEX Online Shop 

Dornierstrasse 9 

49090 Osnabrück

Tyskland

Tidsfristen anses å være etterlevd hvis du sender varene innen utgangen av fjortendagersperioden.

Hvis de returnerte varene sendes innenfor Forbundsrepublikken Tyskland, vil kostnadene med å returnere varene bæres av oss. I alle andre tilfeller må du betale de direkte kostnadene ved retur av varene. Se vår kostnadstabell for referanse.

Du vil bare være ansvarlig for eventuelle tap av verdien på varene hvis slikt tap av verdi skyldes håndtering av varene som ikke er nødvendig for å teste varenes art, egenskaper eller funksjon.

Instruks om slutt på angrerett

 

2. Utelukkelse av angreretten:

Angrerett eksisterer ikke for følgende kontrakter, med mindre partene har avtalt noe annet:

- kontrakter for levering av varer som ikke er prefabrikkerte og som er styrt av individuelle valg eller bestemmelser av forbrukeren eller som er klart tilpasset forbrukerens individuelle behov;

- kontrakter for levering av forseglede varer som ikke er egnet for retur på grunn av helsevern eller hygiene hvis forseglingen er fjernet etter levering.

 

3. Angreskjema:

Hvis du ønsker å angre på kontrakten, fyll ut dette skjemaet og returner det til:

CYBEX Online Shop 

Dornierstrasse 9 

49090 Osnabrück

Tyskland

e-post: service.no@cybex-online.com

 

Jeg/vi (*) angrer herved på kontrakten som er inngått av meg/oss (*) for kjøp av følgende varer (*)

Bestilt (*) / mottatt den (*)

Navn på forbrukeren(e)

Adresse til forbrukeren(e)

Underskrift til forbrukeren(e) (kun i tilfelle kommunikasjon på papir)

Dato

(*) slett et som ikke gjelder

 

 

 

 

Cancellation Policy

1. Information about your right of revocation

As a consumer, you have the following right of revocation.

 

Right of revocation instruction

Right of revocation

You have the right to revoke this contract within fourteen days without giving reasons. 

The revocation period is fourteen days from the day of taking possession of the goods by you or by a third party designated by you, who is not the carrier (or from the day of taking possession of the last item in the event of a contract for several items ordered as part of a single order and delivered separately).

In the event of a contract for the delivery of goods in several partial shipments or units, the revocation period is fourteen days from the day of taking possession of the last partial shipment or the last item by you or by a third party designated by you, who is not the carrier.

To exercise your right of revocation, you must notify us at the following address 

CYBEX Online Shop

Dornierstraße 9

49090 Osnabrück, 

Germany

service.no@cybex-online.com

by way of a clear statement (such as a letter sent by post, fax or e-mail) of your decision to revoke this contract. You may use the revocation form below, which is, however, not mandatory.

For compliance with the revocation period, it will be sufficient to send the notification of exercising of the right of revocation prior to the end of the revocation period.

Consequences of revocation

If you revoke this contract, we will have to reimburse you for all payments received from you, including delivery costs (with the exception of additional costs resulting from the fact that you have chosen a different type of delivery than the most inexpensive standard delivery offered by us), without undue delay and at the latest within fourteen days from the day on which we receive notification of your revocation of this contract. Unless expressly agreed otherwise with you, we will use the same means of payment that you used for the original transaction for any such refund; in no event will you be charged for any refund.

We may refuse a refund until we have received the returned goods or until you have provided proof that you have returned the goods, whichever is earlier.

You must return or hand over the goods to us without undue delay and in any event not later than within fourteen days from the day you have notified us of the revocation of this contract:

CYBEX Online Shop 

Dornierstraße 9 

49090 Osnabrück

Germany

The deadline is considered observed if you dispatch the goods prior to the end of the fourteen-day period.

If the returned goods are shipped within the Federal Republic of Germany, the costs of returning the goods will be borne by us. In all other events, the direct costs of returning the goods will have to be borne by you. View our table of costs for reference.

You will only be liable for any loss of value of the goods if such loss of value is due to handling of the goods which is not necessary for testing the nature, properties and functioning of the goods.

End of the revocation instruction

 

2. Exclusion of the right of revocation:

A right of revocation does not exist for the following contracts, unless the parties have agreed otherwise:

- contracts for the supply of goods which are not prefabricated and the production of which is governed by an individual selection or determination by the consumer or which are clearly tailored to the consumer’s individual needs;

- contracts for the delivery of sealed goods that are not suitable for return on grounds of health protection or hygiene if their seal has been removed after delivery.

 

3. Revocation form:

If you want to revoke the contract, please fill out this form and return it to:

CYBEX Online Shop 

Dornierstraße 9 

49090 Osnabrück

Germany

E-mail: service.no@cybex-online.com

 

I/We (*) hereby revoke the contract concluded by me/us (*) for the purchase of the following goods (*)

Ordered on (*)/received on (*)

Name of the consumer(s)

Address of the consumer(s)

Signature of the consumer(s) (only in case of communication on paper)

Date

(*) delete as applicable